Bel gelijk: 06-51700518

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Zwemschool Henny de Groot, ingeschreven in het Handelsregister bij Zwemschool Henny de Groot onder nummer 60661259, inzake de website Zwemschool Henny de Groot.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Zwemschool Henny de Groot door middel van verwerkingen via onze website zwemschoolhennydegroot.nl alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

Zwemschool Henny de Groot respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Zwemschool Henny de Groot. U dient zich ervan bewust te zijn dat Zwemschool Henny de Groot niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt als klant voor de producten en/of diensten van Zwemschool Henny de Groot, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Zwemschool Henny de Groot en gebruikt om onze producten en/of diensten aan u te kunnen leveren.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Zwemschool Henny de Groot verwerkt:

Zwemschool Henny de Groot verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Uw persoonsgegevens kunnen ook door Zwemschool Henny de Groot worden gebruikt om u te informeren over Zwemschool Henny de Groot-producten en -diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van Zwemschool Henny de Groot-mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode. Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Zwemschool Henny de Groot.

Geautomatiseerde besluitvorming
Zwemschool Henny de Groot neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zwemschool Henny de Groot) tussen zit. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Zwemschool Henny de Groot verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Zwemschool Henny de Groot blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zwemschool Henny de Groot en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een digitaal bestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar zwemschoolhennydegroot@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Zwemschool Henny de Groot wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bewaartermijn
Zwemschool Henny de Groot bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per e-mail, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende e-mail.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over Cookies

Zwemschool Henny de Groot gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein stukje informatie dat bij het bezoek aan deze website door jouw browser kan worden opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Zwemschool Henny de Groot neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via zwemschoolhennydegroot@gmail.com.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Zwemschool Henny de Groot. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.